Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Drets i deures

 
 
“Carta de DRETS I DEURES dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària”, Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social. Barcelona, març de 2002.
 
DRETS DELS USUARIS
 
 
Dret a l’atenció integral
L’usuari té dret a l’atenció basada en el respecte per la naturalesa biològica, psicològica, social i espiritual de l’ésser humà i, sempre que sigui possible, d’acord amb l’acceptació mútua del contracte terapèutic.
L’atenció ha de ser una resposta adaptada a la demanda de cada persona, família o servei de la comunitat. Aquesta atenció es concreta en la valoració i intervenció d’un equip multidisciplinar.
 
Dret a la informació
L’usuari té dret a sol·licitar i rebre informació al llarg del seu procés assistencial, completa i regular, verbal i escrita, i en un llenguatge comprensible.
Aquest dret no implica l’accés directe de l’usuari a la història clínica. Aquesta es considera un instrument de treball confidencial per als professionals.
 
Dret al consentiment informat
Implica el dret a ser informat objectivament i a donar o negar el seu consentiment davant l’aplicació del tractament o mesura terapèutica indicada, com també que es tingui en compte la preferència justificada d’un canvi de terapeuta.
Quan la situació clínica comporti una disminució significativa de la capacitat mental d’una persona, el dret quedarà limitat fins que, a criteri clínic, remeti aquesta situació. En aquest supòsit s’ha d’aconseguir, si existeix la possibilitat, el compromís d’actuació de la família o tutors en les mesures terapèutiques. En aquest cas sempre s’informarà al jutge.
 
Dret a la qualitat de l’assistència
La qualitat assistencial suposa un correcte funcionament de serveis assistencials i de suport adequats, la qualificació professional del personal, la humanització en el tracte, tenir cura de l’entorn i l’hàbitat de l’usuari que garanteixi la intimitat, la dignitat i la seguretat de la persona, om també el dret a l’atenció de les seves necessitats espirituals i religioses. Igualment, suposa una bona coordinació entre els equipaments de la xarxa assistencial i una correcta planificació i normativa dels dispositius assistencials.
 
Dret a la confidencialitat
S’ha de garantir el màxim respecte a la confidencialitat de la informació tenint en compte l’existència del secret compartit, que obliga tots els membres de l’equip i de la Institució.
El secret professional no obliga en els casos en què mantenir-lo comporti conseqüències negatives per al pacient, perjudiqui tercers o sigui requerida la informació per resolució judicial expressa.
 
Dret a la intimitat
La intimitat de l’usuari serà sempre respectada, sense que això impliqui renunciar a la cura o vigilància de situacions derivades de la seva patologia.
 
Dret a conèixer la normativa del Centre
L’usuari té dret a ser informat per escrit de la normativa del Centre i de la seva aplicació.
 
Dret a ser atès en les seves reclamacions
L’usuari té dret a conèixer i a utilitzar les vies formals per presentar reclamacions, suggeriments i, en general, per comunicar-se amb l’administració de la Institució. En les reclamacions escrites, té dret a rebre una resposta per escrit.
 
Dret dels familiars
Els familiars més propers tenen dret a rebre informació sobre el procés del pacient quan aquest presenti una patologia greu i sempre que la intervenció de la família sigui necessària per al tractament. En aquests casos, la informació a la família ha de ser veraç, clara i comprensible.
L’equip terapèutic ha d’ajudar les famílies perquè puguin col·laborar en el tractament del pacient.
Les famílies tenen dret a ser informades dels recursos existents, com també del seu funcionament i utilització; els professionals procuraran donar la resposta més adequada a cada situació.
 
 
DEURES DELS USUARIS
 

Col·laborar en el seu tractament
L’usuari ha de col·laborar, en la mesura de la seva capacitat, en el compliment del contracta terapèutic.
 
Respectar les persones i l’entorn
L’usuari té el deure de respectar els professionals i els altres usuaris, fent bon ús de les instal·lacions i dels recursos que es posen a la seva disposició.
 
Complir la normativa
L’usuari té el deure de complir la normativa del centre.
 
Deures dels familiars
Les famílies tenen el deure de col·laborar en el tractament del familiar malalt. Exerciran una funció de tutela en benefici del familiar malalt.
 
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES